Saltar al contenido

Peuabaix

Condicions generals

Les presents Condicions Generals regulen la compra dels productes oferts a través del web www.peuabaix.com, propietat de Joan maria de les heres de ribot, amb NIF B17428509, amb domicili a Mas Cal Cucut, 17185 carretera Gi533 km15, 17185 Arrandeterra , Vilobí (Girona); Correu electrònic peuabaix@peuabaix.com; d’ara endavant “L’EMPRESA”.

En aquest document ens referirem a l’USUARI, que és la persona física que adquireix el producte ofert a través de la web i “L’EMPRESA”, que som nosaltres.

Els productes s’adquireixen directament a L’EMPRESA qui actua com a venedor directe, per tant, el contracte de venda dels productes es realitza entre l’USUARI i L’EMPRESA.

L’USUARI ha de llegir i acceptar aquestes Condicions Generals i la informació dels productes que vulgui adquirir abans de procedir a la seva compra. Aquesta acceptació es realitzarà de forma expressa clicant a la casella «He llegit i accepto les Condicions Generals» que apareixerà durant el procés de compra. En fer-ho l’USUARI confirma que és més gran i que té la capacitat legal per adquirir els productes oferts per L’EMPRESA.

En el moment de formalitzar la compra aquesta s’entendrà perfeccionada de ple dret i des d’aquest instant els preus i les condicions tindran caràcter contractual, per la qual cosa únicament podran ser modificats per l’acord exprés de les parts contractants.

El document electrònic en què es formalitzi el contracte s’arxivarà per L’EMPRESA durant un any, i l’USUARI durant aquest període podrà obtenir-ne una còpia.

1. OBLIGACIONS DE L’USUARI

L’USUARI s’obliga amb caràcter general a utilitzar la web i, si escau, a adquirir els productes oferts per L’EMPRESA de conformitat amb la llei i el que estableixen aquestes Condicions Generals.

L’EMPRESA es reserva el dret de suprimir de la web qualsevol comentari o opinió dels USUARIS que sigui contrari a la legalitat vigent, especialment en els casos que vulneri els drets i les llibertats fonamentals de les persones.

2. PROCEDIMENT DE COMPRA I FORMA DE PAGAMENT DELS PRODUCTES

L’USUARI seleccionarà a la web els productes que vulgui adquirir i la quantitat o nombre d’unitats. Els preus indicats en pantalla són a Euros i són els vigents, excepte error tipogràfic, amb indicació de la inclusió o no dels impostos aplicables.

L’USUARI haurà d’emplenar el formulari amb les dades per poder tramitar la comanda, i haurà de clicar a l’apartat «Continuar» per procedir a la compra dels productes i haurà d’acceptar expressament les presents Condicions Generals. A la següent pàgina es mostrarà a l’USUARI un resum dels productes que vol adquirir, el preu, els impostos aplicables, les despeses d’enviament i el termini previst per al lliurament, podent l’USUARI realitzar els canvis que consideri oportuns abans de fer clic a l’apartat Pagar. Un cop accediu a l’apartat «Pagar» l’USUARI haurà d’introduir les dades de la targeta de crèdit amb què realitzarà el pagament o les dades del vostre compte Paypal, i acceptar la realització del pagament.

L’EMPRESA enviarà al correu electrònic de l’USUARI un correu electrònic justificant la recepció i confirmació de la compra realitzada, en el termini de les vint-i-quatre hores (24 hores) següents a la recepció de la formalització de la comanda. El contracte no es considera perfeccionat fins a la recepció per L’EMPRESA del pagament del preu dels productes.

Si l’USUARI desitja una factura la podrà obtenir demanant-la per correu electrònic a L’EMPRESA.

L’USUARI serà responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a L’EMPRESA, i en particular es responsabilitza que les targetes de crèdit o dèbit que utilitzi siguin de la seva propietat i que tinguin fons suficients per cobrir el cost dels productes que vulgui adquirir. L’EMPRESA es reserva el dret de cancel·lar la venda en cas de no pagament, de devolució del cobrament, de targeta denegada o dades falses, o en cas que no pugui verificar les dades de la targeta. Així mateix, l’USUARI haurà de notificar a l’EMPRESA a través del correu electrònic, qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a compres a la web tan aviat com en tingui coneixement.

3. DRET DE DESISTIMENT

De conformitat amb els articles 102 i següents del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, l’USUARI que tingui la condició de consumidor o usuari de conformitat amb la defició establerta a l’article 3 de l’esmentat Reial Decret Legislatiu, pot desistir de la compra efectuada pel motiu que sigui, en un termini de 14 dies naturals des de la recepció del producte. Això no obstant, tal com s’estableix a l’apartat següent denominat «EXCEPCIONS AL DRET DE DESISTIMENT», aquest dret no és procedent per als béns i serveis especificats a l’esmentat apartat.

Per exercir el dret de desistiment, l’USUARI ens haurà de notificar la decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca que ens podrà enviar per correu postal o per correu electrònic, a les adreces que consten al principi d’aquestes condicions generals. Si ho desitgeu podeu utilitzar el següent formulari:

Formulari de desistiment

(només heu d’emplenar i enviar el present formulari si voleu desistir del contracte)

A l’atenció de Joan Maria de les heres de ribot, Mas Cal Cucut, 17185 carretera Gi533 km15, 17185 Arrandeterra, Vilobí (Girona); correu electrònic peuabaix@peuabaix.com
Per la present us comunic que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé: __________________________________________________________
Comanda realitzada el dia: ____________________
Nom i cognoms: ______________________________________________________________________
Domicili: _________________________________________________________________________________
Signatura (només si aquest formulari es presenta en paper)
Data: _____________________

L’EMPRESA només accepta devolucions que compleixin les condicions següents:

El producte ha de ser a l’embalatge i etiquetatge originals.
L’enviament s’ha de fer amb la mateixa caixa on es va rebre la comanda.

En cas que no es pugui fer amb la caixa original, l’USUARI ho haurà de tornar en una caixa que garanteixi la protecció del contingut perquè aquest arribi a L’EMPRESA en bones condicions, en cas contrari L’EMPRESA es reserva el dret de rebutjar la devolució.

Cal incloure una còpia de la factura/albarà dins del paquet, amb indicació dels productes tornats.

El producte s’ha de retornar a L’EMPRESA al vostre domicili que consta al principi d’aquestes condicions generals. Les despeses de transport originades per la devolució seran a càrrec de l’USUARI, podent triar lliurement la companyia que prefereixi per al transport de l’article i, si ho desitja, fer un càlcul d’aquest cost aquí:

Un cop rebut el producte i comprovat que està en perfectes condicions, es tramitarà la devolució de l’import, que s’efectuarà en un termini màxim de 14 dies naturals des de la data que l’USUARI va comunicar la intenció de desistir-hi i mitjançant el mateix mètode de pagament que l’USUARI va escollir al moment de fer la comanda. Fins que no hagueu rebut els articles retornats L’EMPRESA podrà retenir el reemborsament.

EXCEPCIONS AL DRET DE DESISTIMENT

Tal com estableix l’art. 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, el dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l’execució hagi començat, amb el consentiment exprés previ del consumidor i usuari i amb el reconeixement per part seva que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l’empresari, haurà perdut el dret de desistiment

 1. El subministrament de béns o la prestació de serveis el preu dels quals depengui de fluctuacions del mercat financer que l’empresari no pugui controlar i que es puguin produir durant el període de desistiment.

  El subministrament de béns confeccionats d’acord amb les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

  El subministrament de béns que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa.

  El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o d’higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.

  El subministrament de béns que després del lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s’hagin barrejat de manera indissociable amb altres béns.

  El subministrament de begudes alcohòliques el preu de les quals hagi estat acordat en el moment de subscriure el contracte de venda i que no puguin ser lliurades abans de 30 dies, i el valor real de les quals depengui de fluctuacions del mercat que l’empresari no pugui controlar.

 2. Els contractes en què el consumidor i l’usuari hagi sol·licitat específicament a l’empresari que el visiti per efectuar operacions de reparació o manteniment urgent; si, en aquesta visita, l’empresari presta serveis addicionals als sol·licitats específicament pel consumidor o subministra béns diferents de les peces de recanvi utilitzades necessàriament per efectuar les operacions de manteniment o reparació, el dret de desistiment s’ha d’aplicar als serveis o béns addicionals esmentats .

  El subministrament d’enregistraments sonors o de vídeo precintats o de programes informàtics precintats que hagin estat desprecintats pel consumidor i usuari després del lliurament.

  El subministrament de premsa diària, publicacions periòdiques o revistes, amb l’excepció dels contractes de subscripció per al subministrament d’aquestes publicacions.

  Els contractes subscrits mitjançant subhastes públiques.

  El subministrament de serveis d’allotjament per a fins diferents del de servir d’habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d’esbarjo, si els contractes preveuen una data o un període d’execució específics.

 3. El subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l’execució hagi començat amb el consentiment exprés previ del consumidor i usuari amb el coneixement per part seva que en conseqüència perd el dret de desistiment.

  4. DEVOLUCIONS

  Per danys produïts en el transport o error en l’enviament:

  Si en el moment del lliurament s’aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d’enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys al transport o s’aprecia, de la mateixa manera, un error en la mercaderia rebuda, l’USUARI ho haurà de comunicar a l’EMPRESA, a la seva adreça de correu electrònic que consta al principi d’aquestes condicions generals, en el transcurs de les 48 hores següents a la recepció de la comanda, per poder instar la devolució del producte o productes afectats i amb això la substitució per un de nou o el reemborsament del preu pagat pel mateix.

  Per productes defectuosos:

En cas que un cop obert el paquet l’USUARI comprovi que un producte és defectuós, ho haurà de notificar a l’EMPRESA a la seva adreça de correu electrònic, i procedir a la seva devolució en el termini de 15 dies naturals des del moment que el rebi. En aquest cas, quan la devolució estigui justificada, L’EMPRESA reemborsarà el valor del producte i les despeses d’enviament, a més dels costos directes de la devolució, als trenta (30) dies de la recepció per part de l’EMPRESA del producte motiu de la devolució.

Això és sens perjudici del que disposa la normativa vigent de caràcter imperatiu sobre protecció de consumidors.

5. GARANTIA

L’EMPRESA respondrà de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. En cas que el producte adquirit fora de segona mà aquest termini serà dun any.

L’USUARI haurà d’informar L’EMPRESA de la manca de conformitat en el termini de dos mesos des que en va tenir coneixement. La garantia no cobreix els desperfectes ocasionats per lús inadequat o el desgast normal dels productes.

6. – SERVEI D’ATENCIÓ AL CLIENT

Per a qualsevol comunicació, incidència o reclamació l’USUARI pot enviar una comunicació a l’EMPRESA al correu electrònic.

7. NUL·LITAT DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquella clàusula o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint la resta de les Condicions Generals.

8. NOTIFICACIONS

Qualsevol notificació o requeriment que s’hagin de fer les parts en relació amb la contractació de productes o amb aquestes Condicions Generals, s’haurà de fer per escrit i s’entendrà que ha estat degudament realitzada si ha estat enviada al correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a laltra.

9. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquestes condicions generals es regeixen i s’interpretaran d’acord amb les lleis d’Espanya.

L’EMPRESA es reserva el dret de fer canvis en qualsevol moment al nostre lloc web, així com en aquestes Condicions Generals. Els canvis d’elements essencials no afectaran els contractes ja estipulats, tret que l’USUARI hagi acceptat expressament les condicions modificades.

10. INFORMACIÓ SOBRE RESOLUCIÓ DE LITIGIS

Resolució de litigis en línia conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible al següent enllaç:

L’EMPRESA es reserva el dret de fer canvis en qualsevol moment al nostre lloc web, així com en aquestes Condicions Generals. Els canvis d’elements essencials no afectaran els contractes ja estipulats, tret que l’USUARI hagi acceptat expressament les condicions modificades.

Abrir chat
Hola
¿En qué podemos ayudarte?